Grafika złączonych dłoni
Powiększenie
Kontrast
Interlinia
Podświetlenie linków
Odstępy między literami
Maska do czytania
Podpowiedzi
Kursor
Reset
Zgłoś problem  Zgłoś problem

  KAROL MARCINKOWSKI

  Powrót

  Jan Karol Marcinkowski urodził się 23 czerwca 1800 r. w rodzinie mieszczańskiej jako piąte dziecko Józefa i Agnieszki z Kopickich. Od młodych lat wykazywał talent do nauki. Uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny. Dobre wyniki w nauce doprowadziły do zatrudnienia go w roli korepetytora dzieci wielkopolskich ziemian, m.in. Radziwiłłów. Po zdaniu matury w 1817 r. dzięki pomocy ks. Antoniego Radziwiłła rozpoczął studia medyczne w Berlinie. W trakcie studiów był członkiem tajnej organizacji Polonia mającej na celu samokształcenie, ale również cele niepodległościowe. Na krótko przed egzaminem doktorskim w wyniku dekonspiracji Marcinkowski został aresztowany w lutym 1822 r. i skazany na sześć miesięcy więzienia w twierdzy Wisłoujście.

  Po odbyciu kary wznowił studia, broniąc w kwietniu 1823 r. rozprawy doktorskiej „O wskazaniach lekarskich”, po czym powrócił do Poznania, gdzie otworzył praktykę w domu aptekarza Kolskiego przy Starym Rynku. Był również wolontariuszem w Zakładzie Sióstr Miłosierdzia przy obecnym Placu Bernardyńskim, a popołudniami jeździł z wizytami do chorych spoza Poznania. Ze wspomnień wynika, że opłaty za leczenie pobierał tylko od zamożniejszych pacjentów, zaś pozostałych leczył za darmo. Jak wspominał Antoni Krzyżanowski: „Z nocnych podróży tak zwykle wracał, aby z rana od 6 do 8 g. być w posłudze biedniejszych odwiedzających go chorych.” Ponadto przyjmował nie tylko Polaków, lecz także Niemców i Żydów, co prowadziło do jego coraz większej popularności oraz uzyskania przydomka Doktor Marcin (Marcinek). W wyniku swojej szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej mimo zarabiania znaczących kwot nigdy nie dorobił się znaczniejszego majątku, nie zdecydował się również na założenie rodziny. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego wyruszył do Królestwa Kongresowego. Początkowo wachmistrz w szwadronie jazdy poznańskiej, następnie podporucznik w 2 pułku strzelców konnych. Za bitwę pod Olszynką Grochowską otrzymał order Virtuti Militari. Pod koniec marca 1831 r. został przeniesiony na funkcję lekarza sztabowego w oddziale gen. Dezyderego Chłapowskiego, walczącego na Litwie, a następnie u gen. Antoniego Giełguda. Po przekroczeniu wraz z wojskiem granicy pruskiej został internowany w Kłajpedzie, gdzie czynnie pomagał w tłumieniu epidemii cholery. Dzięki pomocy Chłapowskiego udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii i Francji doskonaląc swoje umiejętności lekarskie, awiązał także kontakt ze środowiskami emigranckimi: ks. Adama Jerzego Czartoryskiego i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, lecz nie związał się na stałe z żadnym z ugrupowań politycznych. Powrócił do Poznania w marcu 1836 r., lecz niedługo później został aresztowany za udział w powstaniu i skazany na 9 miesięcy uwięzienia w twierdzy, konfiskatę mienia i przymusową dwuletnią służbę w wojsku jako niższy chirurg. W wyniku licznych protestów kierowanych do władz pruskich, karę zmniejszono do 3 miesięcy uwięzienia w znośnych warunkach w Świdnicy, urlopowano go nawet, aby pomagał zwalczać epidemię cholery, jaka wybuchła w Poznaniu w 1837 r. Zdając sobie sprawę z niemożności wywalczenia niepodległości na drodze walki zbrojnej zdecydował się podejmować działania mające na celu wzmocnienie polskiej społeczności pod względem ekonomicznym i intelektualnym.

  W 1838 r. Marcinkowski założył spółkę akcyjną Bazar, której spotkanie założycielskie odbyło się w jego mieszkaniu na ul. Podgórnej 7. Z początkowo skromnej inicjatywy w wyniku nacisków akcjonariuszy powstał okazały Bazar – budynek będący centrum polskiego handlu, rzemiosła oraz inicjatyw na rzecz polskiego społeczeństwa. Drugą istotną inicjatywą Marcinkowskiego było założone w 1841 r. Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, fundujące edukację zdolnej polskiej młodzieży z biednych rodzin, które przyczyniło się rozwoju polskiej inteligencji. Celem Towarzystwa było: „wydobywać z mas ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obrócić ją na pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu.” O sukcesie tej inicjatywy świadczy fakt, że funkcjonowało bez przerwy aż do 1939 r. fundując stypendia dla ponad 6,5 tys. uczniów i studentów. Wreszcie w 1845 r. założył dobroczynne Towarzystwo Wspierania Ubogich i Biednych. W 1841 r. Marcinkowski wszedł również do świata polityki poprzez wybranie na radnego miejskiego, a dwa lata później został nawet przewodniczącym rady miasta, co ciekawe przy poparciu zarówno Polaków jak i Niemców.

  Tak wielka aktywność nadwyrężała zdrowie Marcinkowskiego chorującego od czasów studenckich na nieuleczalną w I poł. XIX w. gruźlicę. Z powodu postępów choroby w sierpniu 1846 r. zaprzestał przyjmowania pacjentów. Dla poprawienia swojego stanu zdrowia udał się do majątku swojego przyjaciela, hrabiego Wiktora Łakomickiego w Dąbrówce Ludomskiej. Wobec stale pogarszającego się stanu zdrowia sporządził testament, w którym rzeczy osobiste zapisał najbliższym mu osobom, zaś majątek polecił oddać na cele dobroczynne. Zmarł 7 XI 1846 r. Pochowano go na obecnie nieistniejącym cmentarzu świętomarcińskim w Poznaniu (obecnie znajduje się tam park jego imienia) w obecności wielu jego byłych współpracowników i pacjentów różnych stanów i narodowości. W 1923 r. szczątki Marcinkowskiego przeniesiono do kościoła św. Wojciecha, gdzie znajdują się do dzisiaj. Swoją działalność następująco scharakteryzował sam Marcinkowski: „Bóg nas stworzył bez różnicy: jednostajnem wszystkich znamieniem dał piętno obrazu i podobieństwa swego – to jest godności człowieka. Bracia! Tę godność w sobie wywołać, tę godność uszlachetnić – oto jest droga, na której do osiągnięcia ulepszeń dążyć powinniśmy.” Jego działania doceniali również Prusacy. W opinii prezydenta Prowincji Poznańskiej Adolfa H. von Arnim-Boitzenburg: „Marcinkowski (...) gotów w każdej chwili umrzeć za swój kraj i naród, ma zdecydowany wstręt do wszelkiego podstępu i tajności. Chce on tu swoją nację w W. Ks. Poznańskiem podnieść i odregenerować; ma miłosierne serce i zawsze otwartą kiesę dla potrzebujących rodaków za granicą, ale przeciwny każdemu politycznemu związkowi W. Księstwa z emigracją.“ Obecnie imię Marcinkowskiego nosi m.in. I Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (nazywane Marcinkiem) oraz poznański Uniwersytet Medyczny. W Poznaniu są też dwa pomniki zasłużonego lekarza i organicznika: przed Liceum i w Alejach jego imienia. Pomnik Karola Marcinkowskiego znajduje się na skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego, w pobliżu mieszkania, w którym Marcinkowski prowadził swoją praktykę lekarską. Odlany z brązu pomnik, według projektu Stanisława Radwańskiego, odsłonięto 29 VI 2005 r. Jego fundatorami byli: Fundacja 750-lecia Lokacji Poznania, Kompania Piwowarska, PKO Bank Polski, Enea i Agrobex. Napis na cokole pomnika: „Karol Marcinkowski – twórca pracy organicznej”. Mniej znany drugi pomnik Marcinkowskiego w Poznaniu, również odsłonięty w 2005 r., znajduje się przed . I Liceum Ogólnokształcącym noszącym jego imię.